Resultaten:

Media-aanbod (10)

De mediabaten zijn gedaald ten opzichte van 2017. Het lagere volume aan drama verklaart grotendeels de daling van het media-aanbod.

Programmagebonden eigen bijdragen (11)

Het lagere volume aan drama dat in 2018 is uitgezonden veroorzaakt ook dat er minder programmagebonden eigen bijdrage gerealiseerd wordt ten opzichte van 2017.

Opbrengst programmabladen (12)

Vanwege de daling  in 2018 van het aantal gids-abonnees van de VARA-gids daalt ook de opbrengst programmabladen .

Opbrengst overige nevenactiviteiten (13)

De opbrengsten uit de sales-activiteiten vertonen een stabiel beeld in 2018 ten opzichte van 2017. Zowel in 2017 als in 2018 zijn er extra Sekam-gelden uitgekeerd aan BNNVARA.

Opbrengst verenigingsactiviteiten (14)

De opbrengst verenigingsactiviteiten bestaat uit ledenbaten van BNNVARA. Per 1 september 2018 zijn alle BNN-leden en VARA-leden lid geworden van BNNVARA. Alle ledenbaten van BNNVARA, BNN en VARA over 2018 zijn in deze post verantwoord.

Barteringbaten (15)

In 2018 is het volume aan barteringtransacties aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2017 (zie bijlage VIII barteringcontracten).

Lonen en salarissen (16)

Het gemiddeld aantal FTE is licht gedaald in 2018 (1,7%). De salariskosten zijn eveneens in 2018 licht gedaald (2,2%). BNNVARA heeft in 2018 geen werknemers in dienst die buiten Nederland werkzaam zijn.

Sociale lasten inclusief pensioenpremies (17)

De pensioenpremie is in 2018 iets gedaald ten opzichte van 2017 en de premie werknemersverzekeringen is iets gestegen in 2018.

Afschrijvingslasten op materiele vaste activa (18)

In 2018 daalt de afschrijvingslast ten opzichte van 2017 voornamelijk vanwege afgeschreven ICT apparatuur dat nog wel in gebruik is.

Directe productiekosten (19)

In de directe productiekosten is een bedrag opgenomen van EUR 26.132 aan kosten voor onafhankelijk product.