Algemene toelichting

Activiteiten

Omroepvereniging BNNVARA (hierna: BNNVARA) is op 11 september 2013 opgericht met als doel om hier per 1 januari 2014 het gezamenlijke media-aanbod van Vereniging BNN en Omroepvereniging VARA in onder te brengen. BNNVARA verzorgt omroepprogramma's in de zin van de Mediawet 2008, en in dat kader het verzorgen van radio- en televisieprogramma's en andere audiovisuele producten op het gebied van informatie, cultuur en ontspanning, die de maatschappelijke, culturele of godsdienstige dan wel geestelijke behoeften bevredigen die leven bij zowel de jonge als de oude generaties.

Continuïteit

De continuïteit van de vereniging is in belangrijke mate afhankelijk van de financiering van de publieke omroepen door de overheid. Op dit moment zijn er geen indicaties dat deze financiering zal worden stopgezet. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vereniging.

Handelsregister en vestigingsadres

Omroepvereniging BNNVARA is als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 58742638 en is gevestigd op het Wim T. Schippersplein 3 te Hilversum.

Juridische fusie

Tussen BNNVARA, BNN en VARA waren ten behoeve van de fusie per 1 januari 2014 een samenwerkings- en opdrachtovereenkomst gesloten waarin de (financiële) verplichtingen over en weer zijn vastgelegd. 

In navolging van deze fusie wordt sinds 2017 al ons media-aanbod verspreid onder het merk BNNVARA  en zijn nu ook de verenigingen BNNVARA, BNN en VARA per 1 september 2018 gefuseerd. De Ledenvergadering BNNVARA, de VARA Verenigingsraad en de BNN Ledenraad hebben met deze fusie ingestemd op 25 augustus 2018. De verenigingen BNN en VARA zijn per 1 september 2018 weggefuseerd in de vereniging BNNVARA en daarmee de facto opgehouden te bestaan. De BNN- en VARA-leden zijn van rechtswege  lid geworden van Omroepvereniging BNNVARA.

In dit jaarverslag zijn alle financiële gegevens van BNN, VARA en BNNVARA verantwoord conform de akte van fusie waarin is vastgelegd dat de verkrijgende vereniging (BNNVARA) per 1 januari 2018 de financiële gegevens van de verdwijnende verenigingen (BNN en VARA) in haar eigen jaarrekening zal verantwoorden. Het boekjaar 2017 was daarmee het laatste boekjaar waarover separaat voor BNN als voor VARA een  jaarverslag is opgesteld.

Per 1 september 2018 is de statutaire naam ‘Omroepvereniging BNNVARA’.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur BNNVARA zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de bestuursleden en andere sleutelfunctionarissen van BNNVARA zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

De wijze waarop de bezoldiging wordt berekend, is overeenkomstig de berekeningswijze, zoals deze is bepaald in Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) die op 1 januari 2013 in werking is getreden. Volgens artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, vallen de landelijke publieke media-instellingen, waaronder BNNVARA en NPO onder het bezoldigingsmaximum en het openbaarmakingsregime.

BPPO

Op grond van artikel 2.3, derde lid, onderdeel b, Mediawet 2008 is door de raad van bestuur van de NPO ‘Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep’ (BPPO) opgesteld. Het bedrag dat uiteindelijk is toegestaan om boven het maximum van categorie C aan een presentator toe te kennen, wordt uitsluitend betaald uit de verenigingsmiddelen. Dit geldt eveneens voor het deel van het dienstverband dat een bestuurder tevens presentator bij de media-instelling is. 
In 2017 is de regeling aangepast. De beloningscategorie C van de BPPO-regeling is per 05-10-2017 gelijkgesteld aan de WNT-norm.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.