Juridische zaken

In 2018 is veel aandacht uitgegaan naar de fusie van BNN, VARA en BNNVARA, aan het verkrijgen en borgen van voldoende van i.e. rechten op onze producties en aan de voorbereiding van onze organisatie op nieuwe regelgeving voor ZZP-ers. Ook is meer dan gemiddeld veel aandacht besteed aan de wijzigingen in de privacy wetgeving en het AVG-proof maken van media-instelling.

Steeds vaker proberen partijen de media de mond te snoeren of het nieuws naar hun hand te zetten. Concreet uit zich dat in meer dreigementen voorafgaand aan uitzendingen en meer claims achteraf. De redacties werken in dergelijke gevallen nauw samen met de juridische afdeling om hun verhaal toch over het voetlicht te (kunnen) brengen. En wel zodanig, dat de kaders zoals die door de Raad voor de Journalistiek en civiele rechters zijn uitgezet niet worden overschreden. Samen met de redactie wordt dan gewikt en gewogen om te komen tot een scherpe maar zorgvuldige en rechtmatige publicatie. De zaak van de NieuwsBV tegen de politieke partij Denk en haar fractieleider Farid Azarkan is hier een sprekend voorbeeld van.

Ook is in 2018 energie gestoken in de awareness en bewaking van de in de Mediawet opgenomen reclameregels. De content van een publieke organisatie moet in alle opzichten gespeend zijn van commercialiteit en commerciële uitingen. Het Commissariaat voor de Media heeft hiervoor in 2018 extra aandacht van de publieke media-instellingen gevraagd. Dit heeft geleid tot nog intensiever en structureler overleg (dan voorheen) met redacties over de mediawettelijke ruimte die er is voor het maken van actueel en aantrekkelijk (beeld) materiaal. In dit kader is de structurele voorlichting aan verschillende redacties opgeschroefd.

Er vindt regelmatig overleg plaats over de (on)mogelijkheden van externe financiering van content, dus over cofinanciering (sponsoring door niet-commerciële partijen) en over commerciële sponsoring. Onze programmamakers hebben deelgenomen aan de door het Commissariaat voor de Media gegeven Masterclass Mediawet, in de zomer van 2018.

Met het oog op de ledentelling in 2020 en de daaraan verbonden erkenningsaanvraag hebben wij overleg gevoerd met het Commissariaat voor de Media over de regels ten aanzien van vereningsactiviteiten. Ook vindt hierover intensief overleg plaats tussen met de medewerkers die zich bezig houden met ledenwerving en -behoud.