Model IV Toelichting op de exploitatierekening volgens de categoriale indeling

(bedragen x EUR 1.000)

 

Radio

Televisie

Overig media aanbod

Neven- activiteiten

Verenigings-activiteiten

Organisatie-kosten

Totaal

Baten

       

Media-aanbod

8.453

63.007

5.567

0

0

13.787

90.814

Programmagebonden eigen bijdragen

0

371

0

0

0

0

371

Opbrengst programmabladen

0

0

0

9.000

0

0

9.000

Opbrengst overige nevenactiviteiten

0

0

0

3.158

0

0

3.158

Opbrengst verenigingsactiviteiten

0

0

0

0

3.069

0

3.069

Overige bedrijfsopbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

Barteringbaten

0

0

0

169

0

0

169

Som der bedrijfsopbrengsten

8.453

63.378

5.567

12.327

3.069

13.787

106.581

        

Lasten

       

Lonen en salarissen

3.508

9.583

2.683

1.662

303

5.073

22.812

Sociale lasten (incl. pensioenpremies)

1.004

2.943

741

489

18

1.543

6.378

Afschrijvingen op materiële vaste activa

15

70

14

58

0

1.454

1.611

Directe productiekosten

3.984

53.500

3.975

6.516

0

0

67.975

Overige bedrijfslasten

37

212

5

614

657

6.162

7.687

Barteringlasten

0

0

0

175

0

0

175

Toerekening organisatiekosten

0

0

0

631

21

-652

0

Som der bedrijfslasten

8.548

66.308

7.418

10.145

999

13.580

106.998

        

Bedrijfsresultaat

-96

-2.930

-1.851

2.183

2.070

206

-419

        

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

0

0

0

1.172

0

0

1.172

Rentelasten en soortgelijke kosten

0

0

0

-31

0

0

-31

Som der financiële baten en lasten

0

0

0

1.141

0

0

1.141

        

Resultaat uit bedrijfsvoering

-96

-2.930

-1.851

3.324

2.070

206

723

        

Toerekening niet prog.gebonden eigen bijdragen

       

Over te dragen reserve media-aanbod

0

0

0

0

0

0

-313

Exploitatiesaldo

-96

-2.930

-1.851

3.323

2.070

206

409

FTE gemiddeld

59,28

201,36

69,64

34,30

0,89

68,21

433,67

FTE ultimo

63,03

198,02

62,78

35,22

0,89

69,01

428,93