Financieel verslag 2018

Resultaat / omzet

BNNVARA werd in 2018 geconfronteerd met teruglopende inkomsten. Op alle platforms daalt de omzet ten opzichte van 2017. Bij de televisieafdeling bedraagt de daling van de omzet EUR 11,4 mln. ten opzichte van 2017. In 2017 zond BNNVARA relatief meer drama uit dan in 2018. In 2018 is ook de lagere frequentie van DWDD merkbaar in de omzet op televisie. Dit verklaart de teruggang in omzet maar ook in kosten.

In 2018 zijn er bij radio wijzigingen doorgevoerd in de programmering. Dit heeft ertoe geleid dat de baten bij radio zijn gestegen naar EUR 8,5 mln. (2017: 7,7 mln.).

Op themakanalen en digital is de omzet stabiel gebleven ten opzichte van 2017.

Vanwege de neerwaartse trend bij onze leden-aantallen en gids-abonnees daalt ook de baten van de neven-&  verenigingsactiviteiten. De printmarkt blijft in 2018 onveranderd onder druk staan.

In de loop van 2018 is de werving van leden weer opgestart. Dit heeft ervoor gezorgd dat de omzetdaling op de neven-&verenigingsactiviteiten enigszins gedempt werd.   

Door niet begrote meevallers op de beleggingsportefeuille en onze nevenactiviteiten is het boekjaar 2018 afgesloten met een positief exploitatiesaldo van EUR 409 duizend. Dit saldo is toegevoegd aan de RMA die daarmee maximaal gevuld is. Er was een verlies van EUR 500 duizend begroot. De RMA (Reserve Media Aanbod) biedt hiermee weerstand om mogelijke verliezen in 2019 en 2020 op te kunnen vangen.

Eigen Bijdrage

De neven- en verenigingsactiviteiten realiseren in 2018 een bruto resultaat van EUR 5,3 mln. Op de organisatiekosten is in 2018 EUR 200 duizend door incidentele meevallers niet besteed. Hiermee was er in 2018 EUR 5,5 mln. als eigen bijdrage beschikbaar voor onze hoofdtaken. Op de hoofdtaken is uiteindelijk EUR 4,9 mln. ingezet in 2018 en is er EUR 409 duizend toegevoegd aan de RMA en EUR 313 duizend aan de ORMA.

Deze Eigen Bijdrage is voor EUR 0,1 miljoen ingezet op Radio, EUR 2,9 miljoen op Televisie en EUR 1,9 miljoen op het Overig Media Aanbod.

Organisatiekosten

De vergoeding voor organisatiekosten is in 2018 met 0,4% gedaald. Deze daling wordt veroorzaakt door een incidentele meevaller die BNNVARA in 2017 kreeg voor frictiekosten. De organisatiekosten zijn met 0,3% gedaald in 2018 waardoor er een klein overschot resteert van EUR 206 duizend.

Personeel

De formatie van BNNVARA is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 2017. Ultimo 2018 zijn er 428,9 FTE in dienst bij BNNVARA (2017: 438,4). Dit verklaart tevens de daling in de salariskosten met 2,1%. De sociale lasten zijn in 2018 met 0,3% gedaald. In 2018 daalde de pensioenpremie van 22,8% (2017) naar 22% echter de kosten voor werknemersverzekeringen waren hoger dan in 2017.

Liquiditeit/Voorraad

De liquiditeit vertoont een stabiel beeld met uitzondering van de bekende schommelingen aan het begin van het boekjaar en aan het eind van de zomer. Ultimo 2018 was de liquiditeit EUR 1 miljoen lager dan in 2017. De programmavoorraad daarentegen steeg met EUR 2,2 miljoen tot een niveau van EUR 16,3 miljoen (2017: EUR 14,1 miljoen). De belangrijkste titels die ultimo 2018 in voorraad stonden, zijn: Oogappels, Smeris V, Floortje naar het einde van de wereld en diverse documentaires.

Reserve/Eigen vermogen

De RMA is vanwege een bindende NPO-regeling voor BNNVARA met ingang van 1 januari 2016 gemaximeerd op EUR 5,5 mln. Het resultaat over boekjaar 2018 is toegevoegd aan de RMA. Het Eigen Vermogen is in 2018 met EUR 1,3 mln. gedaald van EUR 41,2 miljoen naar EUR 39,9 miljoen. De daling komt enerzijds uit het resultaat over 2018 maar ook uit de onttrekking van de Reserve koersverschillen beleggingen van EUR 1,7 miljoen.

De RMA is tot het maximum bedrag van EUR 5,5 miljoen gevuld. Deze reserve vormt in ieder geval voor 2019 en 2020 een goede financiële buffer. In deze jaren zullen de OCW-budgetten naar verwachting onder grote druk staan.

Met een eigen vermogen van EUR 39,9 miljoen op een balanstotaal van EUR 66,9 miljoen heeft BNNVARA een solvabiliteitsratio van 60% en is daarmee ruimschoots in staat om aan alle financiële verplichtingen op de lange termijn te kunnen voldoen. De continuïteit van BNNVARA op lange termijn is daarmee naar het oordeel van het bestuur niet in het geding.

Beleggingsportefeuille

Het jaar 2018 vertoonde de eerste 3 kwartalen een stabiel beeld. In het 4e kwartaal van 2018 werd het beursklimaat grillig en daalde de beurswaarde van de portefeuille met 3,1%. Door de dividendopbrengsten en resultaat op verkopen is er in 2018 een positief resultaat verantwoord van EUR 778 duizend. De koersdalingen van het 4e kwartaal konden opgevangen worden door de reserve koersverschillen beleggingen . Er zijn in 2018 geen dotaties of onttrekkingen geweest aan de portefeuille. De beurswaarde van de portefeuille is in 2018 gedaald van EUR 25,4 miljoen naar 24,6 miljoen (- 3,1%). 

Het beleid van versnelde aflossing op de lening bij Van Lanschot is voortgezet in 2018. De liquiditeit liet deze extra aflossing toe en creditgelden leveren nauwelijks nog rentebaten op. De rentekosten dalen in 2018 daardoor ook sneller dan begroot.

De inkomsten uit beleggingen zijn verantwoord onder de nevenactiviteiten en worden als eigen bijdrage ingezet voor de programmering.

De portefeuille is direct opvraagbaar en geeft op korte termijn geen liquiditeits- en kasstroomrisico’s.

Verenigingsinkomsten

In 2020 zal er opnieuw een ledentelling plaatsvinden ten behoeve van de nieuwe concessieperiode (2021-2015). In het 3e kwartaal van 2018 zijn de wervingsactiviteiten weer opgeschaald en ook 2019 zal  in het teken staan van ledenwerving. De opbrengst uit verenigingsactiviteiten is vanwege de netto uitstroom van leden in 2018 met 8,4% gedaald naar een bedrag van EUR 3,069 mln. (2017: EUR 3,350 mln.) conform de verwachting.

Financiering

De rente op het vaste deel van de lening zal in 2019 herzien worden. Aangezien de lening dan grotendeels afgelost zal zijn loopt BNNVARA hierop nauwelijks financierings- of renterisico’s.

Doordat bijna alle leveranciers in de eurozone gevestigd zijn, loopt BNNVARA ook in beperkte mate valutarisico’s.

Er is in 2018 voor EUR 917 duizend geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dit betrof voornamelijk ICT-vervangingsinvesteringen. Aangezien de technische levensduur van ICT-apparatuur in de praktijk vaak langer blijkt dan de economische levensduur, dalen de afschrijvingslasten in 2018 ten opzichte van 2017.

Voorzieningen

De voorziening voor pensioenverplichtingen is wederom lager dan vorig boekjaar omdat een steeds kleinere groep personeel recht heeft over de overgangsregelingen van PNO.

De voorziening voor groot onderhoud gebouwen bleek van adequate omvang te zijn. Er is EUR 10 duizend vrijgevallen in 2018.

In 2018 zijn er geen jubileumuitkeringen geweest.  De voorziening voor toekomstige verplichtingen is daardoor licht gestegen in 2018.

De voorziening loopbaantraject is op het niveau van het aantal personeelsleden dat op 31-12-2018 bij BNNVARA in dienst was.

Vooruitblik 2019

In 2018 dreigde er lang een korting op het mediabudget voor 2019 van EUR 62 miljoen vanwege tegenvallende STER-inkomsten. Uiteindelijk zorgde een motie van D66/Pechtold voor een eenmalige compensatie van EUR 40 miljoen waardoor de netto bezuiniging in 2019 EUR 22 miljoen bedroeg. Bij deze bezuiniging wordt de programmering ontzien. De bezuiniging heeft wel geresulteerd in een lager garantiebudget en een direct voelbare bezuiniging van EUR 550 duizend op de organisatiekosten in 2019. 

Voor het jaar 2020 is er geen zicht op een nieuwe compensatie door OCW en zal de bezuiniging in volle omvang plaats kunnen gaan vinden. BNNVARA zal daarom in 2019 opnieuw moeten onderzoeken hoe een nieuwe bezuinigingsronde voor 2020 opgevangen zou kunnen worden. 

BNNVARA zal in 2019 naar verwachting geconfronteerd worden met teruglopende inkomsten uit neven- & verenigingsactiviteiten. Naast de dalende trend op onze leden en gids-abonnees zal 2019 in het teken staan van ledenwerving & -behoud. De beschikbare eigen bijdrage zal in 2019 daarom van een lager niveau zijn dan in 2018. De programmatisch ambities van BNNVARA, die niet door OCW-budgetten gefinancierd kunnen worden, zullen grotendeels toch kunnen verwezenlijkt worden. In de RMA is immers EUR 5,5 miljoen beschikbaar.

RTVD

Bij de bezuinigingen in 2019 wordt de programmering zoveel mogelijk ontzien. De verwachting is daarom dat BNNVARA in 2019 voor RTVD ongeveer hetzelfde OCW-budgetniveau zal kunnen realiseren als in 2018.

In 2019 zal het ingezette beleid voor de programmaontwikkelingsafdeling worden voorgezet nl. het verder versterken en professionaliseren van deze afdeling. BNNVARA beschouwt dit als een belangrijke investering voor de toekomst. 

Exploitatie

De BPPO-bijdrage uit de vereniging zal in 2019 verder dalen. Er komen geen nieuwe uitzonderingen meer voor de BPPO. Bij verlenging, wijziging of opzegging van overeenkomsten met presentatoren boven de BPPO C-norm, zal de BPPO-bijdrage alleen nog maar kunnen dalen.

Daarnaast wordt ook de BPPO-norm jaarlijkse geïndexeerd waardoor de BPPO-bijdrage uit de vereniging per saldo lager wordt.

De druk op het resultaat van de gidsactiviteiten zet zich in 2019 onverminderd voort. De printmarkt heeft structureel te kampen met een neerwaartse trend en de kosten van drukken en verzenden stijgen aanzienlijk. In 2019 wordt ingezet op behoud en werving van gids-abonnees. Het resultaat op de gids zal ondanks alle inspanningen lager zijn.
In 2019 zal de exploitatie-afdeling worden versterkt en geprofessionaliseerd en zal daarmee de komende jaren een belangrijke financiële bijdrage kunnen blijven leveren aan de eigen bijdrage. Voor 2019 verwachten we uit de exploitatie nog geen grotere bijdrage dan in 2018. 

Vereniging BNNVARA

In 2019 zullen er uitsluitend BNNVARA-leden geworven kunnen worden. In 2019 verwachten we een bescheiden netto instroom van leden en zetten we, net als in 2018, in op loyaliteit en behoud van het ledenbestand.