Eigen vermogen (6)

Algemene reserve

Samenstelling Algemene Reserve

Algemene Reserve per 1 januari 2017

 

33.185

Vrijval herwaarderingsreserve 2017

 

43

Saldo Algemene Reserve per 31 december 2017

 

33.228

   

Algemene Reserve per 1 januari 2018

 

33.228

Vrijval herwaarderingsreserve 2018

 

43

Saldo Algemene Reserve per 31 december 2018

 

33.271

Herwaarderingsreserve

  

2018

 

2017

Stand per 1 januari

 

510

 

553

Onttrekking

 

-43

 

-43

Stand per 31 december

 

467

 

510

De herwaarderingsreserve valt vanaf 1991 gedurende 40 jaar in jaarlijks gelijke delen vrij ten gunste van de algemene reserve. Over 12 jaar zal derhalve deze reserve verdwenen zijn.

Reserve voor media-aanbod (rma)

  

2018

 

2017

Stand per 1 januari

 

5.090

 

5.390

Exploitatieresultaat boekjaar

 

409

 

-300

Stand per 31 december

 

5.500

 

5.090

De Reserve voor Media-aanbod is gemaximeerd op EUR 5.500 conform een bindende regeling van de NPO.

Het positieve exploitatieresultaat over 2018 van EUR 409 wordt volledig toegevoegd aan de Reserve voor Media-aanbod conform de voorschriften uit het handboek.

Reserve koersverschillen beleggingen

  

2018

 

2017

Stand per 1 januari

 

2.363

 

2.285

Dotatie/onttrekking

 

-1.671

 

78

Stand per 31 december

 

692

 

2.363

Het ongerealiseerde resultaat op de beleggingsportefeuille wordt intra-comptabel verantwoord onder de reserve koersverschillen beleggingen. De daling van de beurzen in met name december 2018 wordt volledig opgevangen door de reserve koersverschillen beleggingen.