Naleving Governancecode Publieke Omroep 2018

Richtlijn 1 Governancecode Publieke Omroep 2018

In 2018 is een nieuw bestuur benoemd door de RvT, na goedkeuring door de Ledenraad BNNVARA. Dit overeenkomst Richtlijn 1.

Richtlijn 2 Governancecode Publieke Omroep 2018

Richtlijn 2 is binnen BNNVARA vertaald in een eigen integriteitsregeling die deel uit maakt van de Mediagedragscode. De Mediagedragscode van BNNVARA is in 2018 geactualiseerd. De wijzigingen in de Governancecode Publieke Omroep 2018 als ook de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing van het Commissariaat voor de Media zijn vertaald in onze code. De Ondernemingsraad en Raad van Toezicht hebben ingestemd met deze wijziging.

Onderdeel van de Mediagedragscode is het redactiestatuut waarin waarborgen inzake de redactionele onafhankelijkheid zijn opgenomen. Ook dit redactiestatuut is geactualiseerd en met de medewerkers besproken. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met de wijzigingen van dit redactiestatuut.

Elke BNNVARA medewerker ontvangt jaarlijks de Mediagedragscode en wordt daarbij schriftelijk geattendeerd op het belang van naleving en vereiste opgaven. Iedere medewerker bij een publieke omroepinstelling moet bovendien jaarlijks een verklaring omtrent nevenfuncties/-werkzaamheden indienen (ook als men ze niet heeft). Aan deze verklaring is tevens toegevoegd een opgave van ontvangen geschenken en een opgave van financiële belangen.

Onze medewerkers zijn begin 2019 geïnformeerd over de gewijzigde Mediagedragscode. Middels een digitale vragenlijst zijn ze geïnformeerd over de regels die gelden ten aanzien van nevenfuncties en financiële belangen en hebben ze opgave gedaan over de naleving van de code.

Afgesproken is dat wij met ingang van 2019 weer starten met bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers. Bijeenkomsten waar we deze medewerkers onder andere zullen informeren over waar BNNVARA voor staat, welke cultuur we nastreven en over de geldende wet- en regelgeving. Voor bestaande medewerkers werken wij aan een merkkompas waarin is opgenomen waar BNNVARA voor staat, wat wij van onze medewerkers verwachten, maar ook wat medewerkers van het bedrijf mogen verwachten. Hierover voeren we sinds de zomer van 2018 het gesprek met alle afdelingen binnen ons bedrijf. Ook spreken we met andere omroepen én CIPO over een online tool om meer awareness in het bedrijf te creëren over dit onderwerp. 

Op de website www.bnnvara.nl is het register financiële belangen, beleggingen, nevenfuncties en geschenken opgenomen. Nieuw is het register nevenfuncties belangrijke journalistieke functionarissen. Ook deze is op onze website gepubliceerd.

Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep

BNNVARA kent één presentator die valt onder de uitzondering van het BPPO en waarvoor goedkeuring is verleend door de NPO.

Regeling A Klokkenluider

De regeling schrijft voor dat er bij de omroepinstelling een vertrouwenspersoon moet zijn waarbij medewerkers misstanden kunnen melden. Voor BNNVARA geldt dat wij een meldingsprocedure kennen. Er is één vertrouwenspersoon integriteit aangesteld.

Het bestuur constateerde in 2018 geen feiten of omstandigheden die op niet goed naleven van de richtlijnen en de integriteitsregeling wijzen.