Klaar voor de toekomst

Fusie BNNVARA

De eerste helft van 2018 kende BNNVARA 3 verenigingen: de vereniging BNN, de vereniging VARA en de vereniging BNNVARA. In 2018 hebben wij ons de vraag gesteld of wij als organisatie (vereniging én bedrijf) voldoende klaar zijn voor de toekomst. Begin januari 2018 zijn wij met elkaar het gesprek gestart over de wens tot fusie van de verenigingen. Aan de ene kant om BNNVARA bestuurlijk te vereenvoudigen, maar vooral ook omdat wij sinds de merkfusie merkten dat de kracht van dit merk nog niet resulteerde in duidelijkheid bij onze leden en achterban. Met het belang van een sterke vereniging, ook voor de toekomstige erkenningsperiode, zijn wij de gesprekken over een mogelijke fusie gestart.

De uitkomst van die gesprekken leidde ertoe dat de verenigingen BNNVARA, BNN en VARA per 1 september 2018 zijn gefuseerd. De Ledenvergadering BNNVARA, de VARA Verenigingsraad en de BNN Ledenraad hebben met deze fusie ingestemd op 25 augustus 2018. De verenigingen BNN en VARA zijn per 1 september 2018 opgegaan in de vereniging BNNVARA en daarmee de facto opgehouden te bestaan. De BNN- en VARA-leden zijn van rechtswege lid geworden van Omroepvereniging BNNVARA. Per 1 september 2018 is de statutaire naam ‘Omroepvereniging BNNVARA’.

Met de verenigingsfusie is ook de structuur van de vereniging BNNVARA gewijzigd. BNNVARA kent met ingang van 1 september 2018 vier statutaire organen, te weten het bestuur, de Raad van Toezicht, de Ledenraad BNNVARA en de Algemene Ledenvergadering (ALV). De Ledenraad BNNVARA wordt gekozen door de leden. De Mediawet bepaalt dat de leden op democratisch aanvaardbare wijze invloed hebben op het beleid (artikel 2.24 van de Mediawet). Daarom vinden wij het van belang dat de Ledenraad een goede afspiegeling is van onze achterban. Om die reden bestaat de Ledenraad BNNVARA sinds 1 september 2018 uit 24 personen: 12 personen uit de groep 16-34 jaar en 12 personen uit de groep 35 jaar en ouder.