BALANS OMROEPVERENIGING BNNVARA NA RESULTAATBESTEMMING

  

31-12-2018

 

31-12-2017

 

ACTIVA

     
      

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

(1)

    
      

Bedrijfsgebouwen en terreinen

 

11.145

 

12.181

 

Inventaris en inrichting

 

1.098

 

770

 

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

 

853

 

839

 
   

13.096

 

13.790

      

Financiële vaste activa

(2)

    

Overige effecten

  

24.574

 

25.352

      

Vlottende activa

     

Voorraden

(3)

    

Onderhanden werken en gereed product m.b.t.

     

media-aanbod

 

16.301

 

14.081

 

Overige voorraden

 

18

 

47

 
   

16.319

 

14.128

      

Vorderingen

(4)

    

Handelsdebiteuren

 

839

 

837

 

Rekening courant BNN

 

0

 

7

 

Rekening courant VARA

 

0

 

2

 

Overige vorderingen

 

1.504

 

1.702

 
   

2.343

 

2.548

      

Liquide middelen

(5)

 

10.592

 

11.572

   

66.924

 

67.390