Kortlopende schulden (9)

  

31-12-2018

 

31-12-2017

Schulden aan kredietinstellingen

    

Aflossingsverplichting komend boekjaar

 

400

 

400

     

Schulden aan leveranciers

    

Crediteuren

 

8.455

 

7.482

     

Belastingen en premies sociale verzekeringen

    

Loonheffing

 

1.537

 

1.558

Kansspelbelasting

 

16

 

0

Omzetbelasting

 

50

 

57

  

1.603

 

1.615

     

Overgedragen reserve voor Media-aanbod

    

ORMA

 

313

 

0

     

Pensioenpremies

    

Nog te betalen pensioenpremies PNO Media

 

59

 

33

     

Rekening Courant

    

Rekening Courant NPO

 

339

 

457

     

Overige schulden

    

Vooruit ontvangen abonnementsgelden

 

7.077

 

6.946

Reservering vakantiedagen

 

869

 

879

Overig nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen

 

5.402

 

5.209

  

13.348

 

13.034

Het crediteurensaldo en de overige schulden zijn in 2018 licht gestegen ten opzichte van 2017 en betreft een momentopname.
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

In 2018 vindt er vanwege het positieve resultaat een dotatie plaats van EUR 313 aan de ORMA.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

In contractduur zijn deze verplichtingen als volgt samengesteld:

Stand per 31-12-2018:

  

<1 jaar

 

2-5 jaar

 

> 5 jaar

 

TOTAAL

Leasecontracten auto's

 

58

 

127

 

0

 

185

Huurverplichtingen

 

200

 

100

 

0

 

300

  

258

 

227

 

0

 

485

BNNVARA heeft 5 operationele leasecontracten lopen voor personenauto’s. De leaseovereenkomsten lopen tot uiterlijk januari 2023.
Aan kosten voor leasecontracten auto's is in de exploitatierekening over 2018 EUR 31 verantwoord.

BNNVARA is huurverplichtingen aangegaan op het Westergas-terrein tot juni 2020. Aan huurlasten inclusief servicekosten voor het Westergas-terrein is in 2018 EUR 249 verantwoord.

De totale verplichtingen bedragen EUR 485.