Vereniging BNNVARA

De Ledenraad BNNVARA (t/m 30 augustus Ledenvergadering BNN-VARA) is in 2018 vier maal plenair bijeen gekomen. In april zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2017 vastgesteld. In juni en augustus waren de vergaderingen gewijd aan de fusie van de verenigingen en in november zijn het jaarplan en de begroting 2019 met het bestuur besproken. Daarnaast werd door middels van diverse media gerelateerde workshops aan deskundigheidsbevordering gedaan.

Middels deelname aan Thema Advies Commissies (TAC) is het voor leden mogelijk mee te denken over het programmabeleid van BNNVARA. Naast leden uit de Ledenraad BNNVARA, nemen ook leden of deelnemers aan onze communities deel aan deze TAC’s. In december 2018 werd een start gemaakt met de eerste 6 TAC’s: Maatschappij & Sociaal, Natuur, Milieu & Duurzaamheid, Jongeren, Lust for Life, Consumenten en Drama. Met programmamakers is, aan de hand van specifieke programma’s, gesproken over deze thema’s en de wijze waarop aan deze thema’s aandacht wordt besteed in het media-aanbod van BNNVARA. Deze TAC’s vinden in beginsel drie maal per jaar per thema plaats.