Risicomanagement

BNNVARA kent sinds 2016 een risicomanagementsysteem waarbij voor de risico’s die op basis van een risico-assessment zijn geïdentificeeerd, de kans en impact wordt ingeschat en de risicobereidheid is geformuleerd. Op basis van dit risicoregister zijn beheersmaatregelen geformuleerd.

Reeds in 2017 heeft BNNVARA de ambitie geformuleerd het risicomanagement verder te versterken vanuit de doelstelling om naast het concept van ‘good governance’ ook tot een betere besluitvorming te kunnen komen omtrent de strategische-en lange(re) termijn doelstellingen.
Naast de uitvoering van een nulmeting op het huidige gevoerde risicomanagementbeleid is er een risico-redactie benoemd die elk kwartaal een benoemd risico’s onder de loep neemt en met de risico-eigenaar bespreekt of de voor dit risico afgesproken beheersmaatregelen nog up to date zijn of aanpassing behoeven. Dit wordt elk kwartaal gerapporteerd aan het bestuur en de Raad van Toezicht van BNNVARA.

IN 2018 zijn er vervolgstappen gezet in het verder professionaliseren van het risicomanagement door het aanpassen van onze statuten en reglementen omdat o.a. het Commissariaat voor de Media nieuwe Beleidsregels Governance en Interne Beheersing heeft opgesteld met betrekking tot de bevoegdheden van Raden van Toezicht en bestuur.

In 2018 heeft er een nieuw risico-assessment plaatsgevonden met de afdelingshoofden van BNNVARA. Deze sessie heeft er niet toe geleid dat er nieuwe risico's zijn geïdentificeerd.

In 2019 zal het risicomanagement met name de focus krijgen op het ontwikkelen van een strategie hoe om te gaan met de toenemende financiële risico's waarmee we in 2019 ook te maken krijgen, zoals beschreven in dit hoofdstuk. Ook zal het risicomanagement verder geïntegreerd worden in de reguliere bedrijfsvoering.

In onderstaande matrix zijn de belangrijkste strategische, operationele, financiële en compliance risico’s opgenomen, met daarbij de kans, impact en risicobereidheid. De gesignaleerde risico’s zijn ook na de nieuwe risico-inventarisatie van 2018 niet gewijzigd.

Risico-matrix

Risico-gebied

 

Risico's

 

Kans

 

Impact

 

Risicobereid- heid bestuur

         

Strategisch

 

Het risico van ver(-der)gaande politieke bezuinigingen.

 

Hoog

 

Hoog

 

Medium

        
 

Het risico dat het medialandschap en -consumptie sneller verandert dan dat de infrastructuur van de publieke omroep mee beweegt.

 

Hoog

 

Hoog

 

Gematigd

        
 

Het risico dat BNNVARA niet het personeel van de toekomst (competenties) in dienst heeft om te kunnen anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen.

 

Medium

 

Hoog

 

Medium

         

Operationeel

 

Het risico van reputatieschade voor BNNVARA n.a.v. een (live) uitzending.

 

Hoog

 

Medium

 

Medium

        
 

Het risico dat de veiligheid van de medewerkers in Nederland in het geding is.

 

Medium

 

Hoog

 

Gematigd

         

Financieel

 

Het risico dat BNNVARA in de toekomst minder inkomsten heeft en haar flexibiliteit verliest.

 

Hoog

 

Hoog

 

Medium

         

Compliance

 

Het risico dat BNNVARA niet voldoet aan de compliance eisen.

 

Medium

 

Hoog

 

Medium

        
 

Het risico dat BNNVARA overtredingen begaat tegen de EU/NL-privacy wetgeving.

 

Medium

 

Hoog

 

Gematigd