BALANS OMROEPVERENIGING BNNVARA NA RESULTAATBESTEMMING

  

31-12-2018

 

31-12-2017

 

PASSIVA

     
      

Eigen vermogen

(6)

    
      

Algemene reserve

 

33.271

 

33.228

 

Herwaarderingsreserve

 

467

 

510

 

Reserve media-aanbod

 

5.500

 

5.091

 

Reserve koersverschillen beleggingen

 

692

 

2.363

 
   

39.930

 

41.192

      

Voorzieningen

(7)

    

Voorzieningen voor pensioenen

 

224

 

258

 

Overige voorzieningen

 

2.026

 

1.893

 
   

2.250

 

2.151

Langlopende schulden

     

Schulden aan kredietinstellingen

(8)

 

226

 

1.026

      

Kortlopende schulden

(9)

    

Schulden aan kredietinstellingen

 

400

 

400

 

Schulden aan leveranciers

 

8.455

 

7.482

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

1.603

 

1.615

 

Overgedragen reserve voor media-aanbod

 

313

 

0

 

Nog te betalen pensioenpremies

 

59

 

33

 

Rekening courant NPO

 

339

 

457

 

Overige schulden

 

13.348

 

13.034

 
   

24.517

 

23.021

      
   

66.924

 

67.390