Resultaten:

Verklaring governance en interne beheersing

Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren, verschaft het bestuursverslag conform RJ 400.108 informatie over Omroepvereniging BNNVARA.

Voorwoord

Als we terugblikken op 2018, zien we een bewogen jaar voor BNNVARA. Met veel hoogtepunten, goede kijkcijfers en maatschappelijke impact, het vertrek van de driekoppige directie en de komst van een nieuw directie-duo.

Wie zijn wij?

Wij staan voor een vrije, nieuwsgierige en sociale samenleving, en betrekken als mediaorganisatie iedereen bij de wereld, de welvaart en het welzijn. We spelen een activerende rol in onze maatschappij.

Onze visie op de publieke omroep

BNNVARA staat voor een brede publieke omroep gebaseerd op externe pluriformiteit. Met omroepen als maatschappelijke media organisaties die daar invulling aan geven.

Ontwikkelingen medialandschap

Wij vermeldden in ons jaarplan 2018 als belangrijkste uitdaging de ontwikkeling van de zogenaamde superplatformen en hoe wij daar gebruik van kunnen én mogen maken.

Politieke ontwikkelingen

Ondanks dat in het regeerakkoord het belang van een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus is onderschreven, zijn wij in 2018 geconfronteerd met forse bezuinigingen.

Concessie en erkenning

In 2018 is een start gemaakt met de cyclus om te komen tot een nieuwe concessie en erkenning met ingang van 2021.

Kernthema’s BNNVARA 2018

In 2018 is de topstructuur van BNNVARA gewijzigd. Daar waar BNNVARA na de fusie tussen BNN en VARA drie bestuurders kende, is nu sprake van een collegiaal bestuur, bestaande uit de Algemeen Directeur en een Directeur Content.

Klaar voor de toekomst

De eerste helft van 2018 kende BNNVARA 3 verenigingen: de vereniging BNN, de vereniging VARA en de vereniging BNNVARA. In 2018 hebben wij ons de vraag gesteld of wij als organisatie (vereniging én bedrijf) voldoende klaar zijn voor de toekomst.

Vereniging BNN (tot 1 september 2018)

De vereniging BNN was door middel van haar Ledenraad, bestaande uit 22 personen, actief betrokken bij het (programma) beleid van BNNVARA.