Kasstroomoverzicht Omroepvereniging BNNVARA

  

2018

 

2017

 

I Kasstroom uit operationele activiteiten

     

Exploitatieresultaat

 

409

 

-300

 
      

Aanpassen voor:

     

Afschrijvingen materiële vaste activa

(1)

1.611

 

993

 

Mutatie voorzieningen

(7)

99

 

-98

 

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

 

2.119

 

595

 
      

Mutatie in voorraden

(3)

-2.191

 

5.342

 

Mutatie vorderingen

(4)

205

 

3.502

 

Mutatie kortlopende schulden

(9)

1.497

 

-2.420

 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

  

1.630

 

7.019

      

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

     

Investeringen in materiële vaste activa

(1)

-917

 

-399

 

Investeringen in financiële vaste activa

(2)

-6.593

 

-3.226

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

(1)

0

 

780

 

Desinvesteringen in financiële vaste activa

(2)

5.700

 

2.456

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-1.810

 

-389

      

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

     

Aflossing van langlopende schulden

(8)

-800

 

-800

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-800

 

-800

Mutatie liquide middelen (I + II + III)

  

-980

 

5.830

      
      

Liquide middelen einde boekjaar

 

10.592

 

11.572

 

Liquide middelen begin boekjaar

 

11.572

 

5.742

 

Mutatie liquide middelen

  

-980

 

5.830