Exploitatierekening omroepvereniging BNNVARA

Baten

 

2018

 

2017

 

Media-aanbod

(10)

90.814

 

98.684

 

Programmagebonden eigen bijdragen

(11)

371

 

3.190

 

Opbrengst programmabladen

(12)

9.000

 

9.639

 

Opbrengst overige nevenactiviteiten

(13)

3.158

 

3.413

 

Opbrengst verenigingsactiviteiten

(14)

3.069

 

3.350

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

0

 

45

 

Barteringbaten

(15)

169

 

150

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

106.581

 

118.471

      

Lasten

     

Lonen en salarissen

(16)

22.811

 

23.307

 

Sociale lasten (inclusief pensioenpremies)

(17)

6.739

 

6.756

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(18)

1.611

 

1.773

 

Directe productiekosten

(19)

67.975

 

80.407

 

Overige bedrijfslasten

(20)

7.687

 

7.410

 

Barteringlasten

(21)

175

 

156

 

Som der bedrijfslasten

  

106.998

 

119.809

      

Bedrijfsresultaat

  

-419

 

-1.338

      

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

(22)

1.172

 

1.109

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

(23)

-31

 

-70

 

Som der financiële baten en lasten

  

1.141

 

1.039

      

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

  

722

 

-300

Over te dragen reserve voor media-aanbod

  

-313

 

0

Exploitatiesaldo

  

409

 

-300

      

FTE gemiddeld

  

434

 

441

FTE ultimo

  

429

 

438