Balans omroepvereniging BNN-VARA na resultaatbestemming

  

31-12-2017

 

31-12-2016

 

ACTIVA

     
      

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

(1)

    
      

Bedrijfsgebouwen en terreinen

 

12.181

 

13.144

 

Inventaris en inrichting

 

770

 

1.183

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

0

 

2

 

Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

 

839

 

836

 
   

13.790

 

15.164

      

Financiële vaste activa

(2)

    

Overige effecten

  

25.352

 

24.502

      

Vlottende activa

     

Voorraden

(3)

    

Onderhanden werken en gereed product m.b.t.

     

media-aanbod

 

14.081

 

19.352

 

Overige voorraden

 

47

 

118

 
   

14.128

 

19.470

      

Vorderingen

(4)

    

Handelsdebiteuren

 

837

 

728

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

0

 

12

 

Vooruitbetaalde pensioenpremies

 

0

 

3.600

 

Rekening courant BNN

 

7

 

7

 

Rekening courant VARA

 

2

 

2

 

Rekening courant NPO

 

0

 

336

 

Overige vorderingen

 

1.702

 

1.365

 
   

2.548

 

6.050

      

Liquide middelen

(5)

 

11.572

 

5.742

   

67.390

 

70.929

Balans omroepvereniging BNN-VARA na resultaatbestemming
  

31-12-2017

 

31-12-2016

 

PASSIVA

     
      

Eigen vermogen

(6)

    
      

Algemene reserve

 

33.228

 

33.185

 

Herwaarderingsreserve

 

510

 

553

 

Reserve media-aanbod

 

5.091

 

5.390

 

Reserve koersverschillen beleggingen

 

2.363

 

2.285

 
   

41.192

 

41.413

      

Voorzieningen

(7)

 

2.151

 

2.249

      

Langlopende schulden

     

Schulden aan kredietinstellingen

(8)

 

1.026

 

1.826

      

Kortlopende schulden

(9)

    

Schulden aan kredietinstellingen

 

400

 

400

 

Schulden aan leveranciers

 

7.482

 

11.845

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

1.615

 

1.602

 

Overgedragen reserve voor media-aanbod

 

0

 

0

 

Nog te betalen pensioenpremies

 

33

 

0

 

Rekening courant NPO

 

457

 

0

 

Overige schulden

 

13.034

 

11.594

 
   

23.021

 

25.441

      
   

67.390

 

70.929