Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

De pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds PNO is te kwalificeren als een toegezegd pensioen. Bij een tekort van PNO heeft BNNVARA geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan eventuele hogere toekomstige premies. Als gevolg hiervan heeft BNNVARA de pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrage regeling. De te betalen jaarlijkse pensioenpremies worden als last verwerkt in het jaar waarover ze verschuldigd zijn. BNN-VARA heeft geen informatie beschikbaar omtrent de hoogte van toekomstige pensioenpremies op basis van een mogelijke overschot of tekort van het bedrijfstak pensioenfonds. De beleidsdekkingsgraad van PNO Media is per 31-12-2017 uitgekomen op 102,0% (31-12-2016: 91,3%).

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Op materiële vaste activa wordt vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Directe productiekosten

Onder de directe kosten zijn opgenomen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire kosten en de overige programmakosten.

Organisatiekosten

Alle kosten van BNNVARA die niet rechtstreeks samenhangen met de kernactiviteiten van de organisatie en dus samenhangen met ondersteunende activiteiten, worden aangemerkt als organisatiekosten.

Bartering

Na afloop van een boekjaar worden bartertransacties verantwoord in de exploitatierekening. Baten uit bartering dienen afzonderlijk te worden verantwoord in de exploitatierekening op basis van de geldelijke waarde van de ontvangen goederen of diensten. De lasten worden opgenomen in de exploitatierekening op basis van de geldelijke waarde van de geleverde goederen of diensten. Er kan een verschil ontstaan tussen de barterinkomsten en uitgaven vanwege transacties waarop onverrekenbare BTW van toepassing is op ontvangen goederen en/of diensten.

Operationele lease

Operationele leasecontracten worden als kosten direct ten laste van de verlies-en-winstrekening gebracht.

Huurcontracten

Huurcontracten worden als kosten direct ten laste van de verlies-en-winstrekening gebracht.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

Omroepvereniging BNN-VARA heeft in het verleden met de Belastingdienst afgestemd dat zij integraal vennootschapsbelastingplichtig is. De omroepen hebben in het verleden met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst gesloten aangaande de wijze waarop de fiscale winst dient te worden bepaald. De Belastingdienst heeft deze bestaande vaststellingsovereenkomst formeel opgezegd per 1 januari 2017. Sindsdien zijn de omroepen in overleg met de belastingdienst om te komen tot nieuwe afspraken. Dit overleg is nog niet afgerond. De verwachting is dat in een nieuwe afspraak de fiscale winst op nagenoeg dezelfde wijze kan worden berekend.
De vennootschapsbelastingpositie in deze jaarrekening is dan ook vooralsnog in overeenstemming met de voorheen geldende afspraak vastgesteld.