Kasstroomoverzicht Omroepvereniging BNN-VARA

  

2017

 

2016

 

I Kasstroom uit operationele activiteiten

     

Exploitatieresultaat

 

-300

 

-238

 
      

Aanpassen voor:

     

Afschrijvingen materiële vaste activa

 

993

 

1.808

 

Mutatie voorzieningen

 

-98

 

59

 

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

 

595

 

1.629

 
      

Mutatie in voorraden

 

5.342

 

-8.302

 

Mutatie vorderingen

 

3.502

 

1.197

 

Mutatie kortlopende schulden

 

-2.420

 

-908

 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

  

7.019

 

-6.384

      

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten

     

Investeringen in materiële vaste activa

 

-399

 

-1.105

 

Investeringen in financiële vaste activa

 

-3.226

 

-2.673

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

 

780

   

Desinvesteringen in financiële vaste activa

 

2.456

 

2.168

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-389

 

-1.610

      

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten

     

Ontvangsten uit langlopende schulden

 

0

 

0

 

Aflossing van langlopende schulden

 

-800

 

-1.174

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-800

 

-1.174

Mutatie liquide middelen (I + II + III)

  

5.830

 

-9.168

      
      

Liquide middelen einde boekjaar

 

11.572

 

5.742

 

Liquide middelen begin boekjaar

 

5.742

 

14.910

 

Mutatie liquide middelen

  

5.830

 

-9.168