Politieke ontwikkelingen

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord gepresenteerd. In het regeerakkoord wordt het belang van een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus onderschreven. Er wordt gesteld dat de uitdagingen voor de journalistiek en mediabedrijven enorm zijn en dat grote internationale bedrijven de markt domineren. Dat ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus niet langer vanzelfsprekend is, onder andere vanwege het gratis online beschikbaar zijn van informatie, maar wel nodig vanwege het veranderende medialandschap. Het nieuwe kabinet kondigt aan de komende periode te werken aan voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau en aan samenwerking tussen landelijk, regionaal en lokaal niveau. Voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek wordt door het kabinet 5 miljoen extra beschikbaar gesteld, aldus het regeerakkoord.

Daar waar het regeerakkoord sprak van het handhaven van het huidige budget voor de publieke omroep, bleek bij de Mediabegroting de publieke omroep geconfronteerd te worden met een bezuiniging van ruim 60 miljoen euro. Redenen hiervoor zijn de afnemende STER inkomsten waardoor de publieke omroep niet alleen geconfronteerd wordt met voor 2019 minder STER inkomsten van rond de 30 miljoen, maar ook met het feit dat de Algemene Mediareserve, waar dit soort tegenvallers uit gefinancierd worden, leeg is én weer moet worden aangevuld. Daarom kondigde minister Slob bij de Mediabegroting 2018 aan dat de publieke omroep in 2019 ruim 60 miljoen zal moeten bezuinigen. Dit is een grote tegenvaller voor de gehele publieke omroep en past niet bij het belang dat wordt gehecht aan een stevige publieke omroep. Ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag waren omroepen én NPO in gesprek met de minister over de wijze waarop deze bezuiniging moet worden opgevangen, dan wel dat sprake zal zijn van compensatie voor de teruglopende STER inkomsten. In de loop van 2018 zal duidelijker worden of en hoe deze bezuinigingen landen bij de publieke omroep.