Financieel verslag

Resultaat / omzet

De omzet over 2017 is ten opzichte van 2016 met ruim EUR 9 miljoen gestegen tot een niveau van EUR 118,5 miljoen. Met name de televisie-afdeling draagt bij aan de stijging van de baten doordat er in 2017 relatief veel drama is uitgezonden door BNNVARA. Hollands Hoop II, Klem, Smeris III en Vechtershart zijn de grootste dramaproducties die in 2017 uitgezonden zijn. Een groot deel van deze producties was ultimo 2016 onderhanden werk en het realiseren van deze uitzendingen verklaart grotendeels de lagere programmavoorraad en de hogere liquiditeitspositie ultimo 2017.

Bij radio zijn de baten door wijzigingen in het programmapakket in 2017 met EUR 0,5 miljoen gestegen.

De in 2016 ingezette bezuinigingen op de themakanalen heeft in 2017 geleid tot EUR 0,6 miljoen aan lagere baten op het overig media-aanbod.

De printmarkt blijft ook in 2017 onder druk staan. Door intensieve wervingscampagnes en verhoging van het gidstarief is BNNVARA in staat gebleken de omzet op peil te houden ten opzichte van 2016. De exploitatie van rechten heeft tot een hogere bijdrage in 2017 geleid waardoor de baten en bruto bijdrage op onze nevenactiviteiten EUR 1,1 miljoen hoger liggen dan in 2016. Deze extra inkomsten waren in de vooruitblik van het jaarverslag 2016 nog niet voorzien.

Het negatieve exploitatiesaldo bedroeg in 2017 EUR 300 duizend. De afwijking van het resultaat ten opzichte van de omzet bedroeg daarmee slechts 0,28%. De RMA (Reserve Media Aanbod) biedt ruim voldoende ruimte om dit verlies over het afgelopen jaar op af te boeken en bedraagt ultimo 2017 EUR 5,1 miljoen.

Eigen Bijdrage

De neven- en verenigingsactiviteiten realiseren een bruto resultaat van respectievelijk EUR 3,0 mln. en EUR 2,4 mln. Voorts is er op organisatiekosten EUR 0,3 mln. niet besteed. Hiermee is er in 2017 EUR 5,7 mln. als eigen bijdrage beschikbaar voor onze hoofdtaken en is, conform de verwachtingen uit het jaarverslag 2016, het niveau van de eigen bijdrage op niveau gehouden en was er zelfs iets meer beschikbaar dan in 2016.

Deze Eigen Bijdrage is voor EUR 0,1 miljoen ingezet op Radio ter dekking om een licht verlies te dekken, EUR 4,1 miljoen op Televisie en EUR 1,8 miljoen op het Overig Media Aanbod. Er is EUR 0,3 mln. verlies geleden.

Organisatiekosten

De organisatiekostenvergoeding is in 2017 op vrijwel hetzelfde niveau gebleven als in 2016 door een incidentele toekenning van (een restant) frictiekosten. De organisatiekosten zijn met 2% gestegen in 2017 tot een niveau van EUR 13,6 miljoen en vertoont daarmee een stabiel beeld.

Personeel

Het aantal FTE is gedurende het jaar 2017 iets hoger dan in 2016 echter ultimo 2017 is het weer lager dan in 2016. De salariskosten zijn in absolute zin met 2,9% gestegen en liggen daarmee in lijn met de CAO-stijging. De sociale lasten zijn in 2017 met 3,3% gestegen en dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere pensioenpremies in 2017.

Liquiditeit/Voorraad

De liquiditeit kent de gebruikelijke schommelingen begin van het boekjaar en aan het eind van de zomer. Over het hele jaar genomen is de liquiditeit gestegen vanwege het uitzenden en realiseren van programmavoorraad (Klem, Vechtershart (serie 2), Smeris (serie 3), Van God Los (serie 4) en Hollands Hoop (serie 2).

Reserve/Eigen vermogen

De RMA is vanwege een bindende NPO-regeling voor BNNVARA met ingang van 1 januari 2016 gemaximeerd op EUR 5,5 mln. Het verlies van boekjaar 2017 is afgeboekt van deze RMA. Het Eigen Vermogen is in 2017 met EUR 0,2 mln. gedaald van EUR 41,4 mln. naar EUR 41,2 mln. Deze mutatie bestaat enerzijds uit een toevoeging aan de Reserve koersverschillen beleggingen van EUR 78 duizend en de afboeking van het exploitatieverlies van EUR 300 duizend.

Met een eigen vermogen van EUR 41,2 miljoen op een balanstotaal van EUR 67,4 miljoen heeft BNN-VARA een solvabiliteitsratio van 61% en is daarmee ruimschoots in staat om aan alle financiële verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen. De continuïteit van BNNVARA op lange termijn is daarmee naar het oordeel van het bestuur niet in het geding.

Beleggingsportefeuille

Het jaar 2017 was een grillig beleggingsjaar. Dankzij de aantrekkende aandelenmarkt aan het eind van 2017 is er een positief rendement behaald van 3,5% (2016: 3,4%).

De inkomsten uit beleggingen zijn verantwoord onder de nevenactiviteiten en worden als eigen bijdrage ingezet voor de programmering.

De portefeuille is direct opvraagbaar en geeft op korte termijn geen liquiditeits- en kasstroomrisico’s.

Verenigingsinkomsten

De media-wettelijke mogelijkheden voor werving zijn zeer beperkt. BNNVARA kiest er bewust voor om pas rondom de eerstvolgende peildatum de nadruk te gaan leggen op een eventuele werving van leden. De ledenaantallen van de achterliggende verenigingen BNN en VARA zijn in 2017 daarom verder teruggelopen en daarmee zijn ook de opbrengsten uit verenigingsactiviteiten gedaald in 2017 tot een bedrag van EUR 3,350 mln. (2016: EUR 3,561 mln.) conform de verwachting die we in 2016 al voorzagen.

Financiering

In 2017 heeft BNNVARA opnieuw gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot versnelde aflossing van de lening bij Van Lanschot. De liquiditeit liet deze extra aflossing toe en creditgelden leveren nauwelijks nog rentebaten op. De rentekosten dalen daardoor ook sneller dan begroot.

De rente op het vaste deel van de lening zal in 2019 herzien worden. Aangezien de lening dan grotendeels afgelost zal zijn loopt BNNVARA hierop nauwelijks financierings- of renterisico’s.

Doordat bijna alle leveranciers in de eurozone gevestigd zijn, loopt BNN-VARA ook in beperkte mate valutarisico’s.

Er is in 2017 voor EUR 399 duizend geïnvesteerd in materiële vaste activa en is daarmee beperkt in omvang. De afschrijvingen zijn daardoor licht gedaald in 2017.

Voorzieningen

Op de voorziening voor pensioenverplichtingen is een post vrijgevallen doordat een steeds kleinere groep personeel recht heeft over de overgangsregelingen van PNO.

Om grote schommelingen in de toekomstige onderhoudskosten te mitigeren is de voorziening voor groot onderhoud op de kantoorpanden en verhuurde panden opgesteld in 2016. Omdat in 2017 bepaalde grote onderhoudsprojecten goedkoper uitvielen dan voorzien, viel er in 2017 weer een bedrag van EUR 189 duizend van de voorziening groot onderhoud vrij.

Vooruitblik 2018

In het jaar 2018 is de reguliere index op de budgetaanvraag toegekend door het ministerie van OCW. Daarmee zijn de bezuinigingen van kabinet Rutte II achter de rug en stijgt het wettelijk garantiebudget met EUR 1 mln. naar EUR 45,6 mln. (2017: EUR 44,6 mln.). Daarmee is de toekenning over 2018 nog geen gelopen race. BNNVARA verliest een deel van het vooravondslot op NPO1 omdat we minder uitzendingen van De Wereld Draait Door zullen maken. Dit zal in 2018 leiden tot extra (frictie-) kosten. Verder heeft OCW aangekondigd dat in 2019 de dalende STER-inkomsten niet gecompenseerd zullen worden en dat zal ook de budgetten onder druk kunnen gaan zetten. De exacte omvang van een eventuele bezuiniging staat nog niet vast maar in een kamerbrief noemt minister Arie Slob een verlaging van het mediabudget met EUR 62 mln.

Deze aangekondigde bezuiniging heeft nadrukkelijk geen effect op de begroting van 2018.

BNNVARA is naar verwachting in staat de inkomsten in 2018 uit neven- & verenigingsactiviteiten op een vergelijkbaar niveau als 2017 te kunnen houden waarmee de Eigen Bijdrage op het niveau van 2017 blijft. Onze programmatisch ambities, die niet door OCW-budgetten gefinancierd kunnen worden, kunnen daarmee toch verwezenlijkt worden.

RTVD

Het zal geen eenvoudige opgave zijn om het OCW-budgetniveau over 2018 op het niveau van 2017 te kunnen houden. We hebben in 2018 niet dezelfde omvang in dramaseries als in 2017 en het verlies van een deel van het tijdslot op de vooravond bij NPO1 is ook nog niet opgevangen door andere toekenningen.

Met het verder versterken en professionaliseren van de programmaontwikkelingsafdeling wordt in 2018 hard gewerkt aan nieuwe programmavoorstellen.

Exploitatie

De druk op het resultaat van de gidsactiviteiten zal ook in 2018 blijven bestaan. De algehele daling van de printmarkt kunnen we enigszins dempen door werving maar dit raakt uiteindelijk ook de VARAgids. Het abonneebestand blijft ondanks alle werving- en retentieinspanningen licht dalen. Door besparingen op kosten en prijsaanpassingen trachten we de gidsomzet en het resultaat in 2018 op het niveau van 2017 te houden. Naast onze eigen exploitatieafdeling is de NPO gestart met het beheren en exploiteren van onze programma-rechten via Core Media. Dit zal de komende jaren naar verwachting meer inkomsten moeten genereren.

Vereniging BNN, VARA en BNN-VARA

De dalende lijn van de contributiebaten zal zich in 2018 verder voortzetten. De propositie voor werving van VARA-leden in combinatie met de VARA-gids lijkt de meeste vruchten af te werpen. Voor het BNN-merk is dit lastiger omdat media-wettelijk geen premiums ingezet kunnen worden.

Om die reden zetten we ook in 2018 in op loyaliteit en behoud. Voor BNN en VARA volgen we daarin dezelfde marketingaanpak, vanzelfsprekend inhoudelijk gebaseerd op de uitgangspunten van respectievelijk BNN en VARA.

De BPPO-bijdrage zal in 2018 verder dalen. Bij verlenging of wijziging van arbeidsovereenkomsten met presentatoren boven de BPPO C-norm zullen de komende 2 jaren meer presentatoren onder de norm komen en zorgt ervoor dat de BPPO-bijdrage uit de vereniging zal dalen.