Bedrijfsvoeringsverklaring besturend orgaan 2017

Op alle landelijke publieke omroepinstellingen is een omroepbrede gedragscode van kracht, te weten de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012’. Omroepvereniging BNN-VARA conformeert zich aan deze gedragscode. Een van de onderdelen van de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit 2012’ is dat ieder jaar een bedrijfsvoeringverklaring wordt afgegeven door de leiding van Omroepvereniging BNN-VARA.
Bedrijfsvoering is in deze verklaring als volgt gedefinieerd: ‘de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde (beleids)doelstellingen te kunnen realiseren’. Ten behoeve van deze verklaring zijn volgende onderwerpen nader beschreven:

 • Risicomanagement: de wijze van sturing en beheersing inzake de onderstaande risico’s:

  • strategische risico’s

  • operationele risico’s

  • financiële risico’s

  • compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)

 • Administratieve organisatie en het systeem van informatievoorziening

  • Managementinformatiestromen

  • Registratie van verplichtingen en contracten

 • Kwaliteitsborging: de wijze van sturing en beheersing inzake kwaliteitsdoelstellingen (beleid)

 • Personeel: de wijze van sturing en beheersing inzake personeelsdoelstellingen (beleid)

 • Integriteit:

  • de wijze van sturing op en beheersing van integriteitsdoelstellingen (beleid);

  • uitleg van afwijkingen betreffende de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012’; en informatie over misbruik en oneigenlijk gebruik

 • Scheiding van publieke en private geldstromen: sturing en beheersing inzake de scheiding van hoofd- en neventaken.

Van de bovenstaande onderwerpen is een beschrijving van de sturing en beheersing op hoofdlijnen in het bestuursverslag opgenomen.
Binnen omroepvereniging BNN-VARA is in het bijzonder aandacht geweest voor risicomanagement. In het bestuursverslag wordt nader op dit onderwerp ingegaan.

Op basis van de huidige inzichten en onderkende risico’s verklaart het besturende orgaan van omroepvereniging BNN-VARA dat niet is gebleken dat de bedrijfsvoering in 2017 niet heeft gefunctioneerd. Deze bedrijfsvoeringsverklaring heeft het besturende orgaan besproken met het toezichthoudende orgaan.

Hilversum, 3 april 2018

Origineel getekend door J.M. Adriani en R. Kievit.