Model IV Toelichting op de exploitatierekening volgens de categoriale indeling

(bedragen x EUR 1.000)

 

Radio

Televisie

Overig media aanbod

Neven- activiteiten

Verenigings-activiteiten

Organisatie-kosten

Totaal

Baten

       

Media-aanbod

7.722

71.557

5.568

  

13.838

98.684

Programmagebonden eigen bijdragen

 

3.190

    

3.190

Opbrengst programmabladen

   

9.639

  

9.639

Opbrengst overige nevenactiviteiten

   

3.413

  

3.413

Opbrengst verenigingsactiviteiten

    

3.350

 

3.350

Overige bedrijfsopbrengsten

     

45

45

Barteringbaten

   

150

  

150

Som der bedrijfsopbrengsten

7.722

74.747

5.568

13.202

3.350

13.883

118.471

        

Lasten

       

Lonen en salarissen

3.161

9.731

3.054

1.708

467

5.187

23.307

Sociale lasten (incl. pensioenpremies)

915

2.966

879

492

3

1.501

6.756

Afschrijvingen op materiële vaste activa

 9

 

6

66

 

1.693

1.773

Directe productiekosten

3.700

65.925

3.394

7.388

  

80.407

Overige bedrijfslasten

49

252

11

842

459

5.798

7.410

Barteringlasten

   

156

  

156

Toerekening organisatiekosten

   

544

21

-565

0

Som der bedrijfslasten

7.833

78.874

7.343

11.196

950

13.614

119.809

        

Bedrijfsresultaat

-111

-4.127

-1.775

2.007

2.400

269

-1.338

        

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

   

1.109

  

1.109

Rentelasten en soortgelijke kosten

   

-70

  

-70

Resultaat uit bedrijfsvoering

-111

-4.127

-1.775

3.045

2.400

269

-300

        

Toerekening niet prog.gebonden eigen bijdragen

      

0

Over te dragen reserve media-aanbod

      

0

Exploitatiesaldo

-111

-4.127

-1.775

3.045

2.400

269

-300

FTE gemiddeld

54,49

207,46

76,36

35,72

0,89

66,29

441,20

FTE ultimo

55,53

204,70

76,50

33,39

0,89

67,41

438,41