Liquide middelen (5)

  

31-12-2017

 

31-12-2016

Direct opeisbare tegoeden

 

11.539

 

5.719

Contanten

 

33

 

23

  

11.572

 

5.742

De stand van de liquide middelen stijgt ten opzichte van 2016 vanwege een lagere voorraadpositie per 31-12-2017 en omdat er nog geen vooruitbetaling voor pensioenkosten 2018 is gedaan aan PNO Media. De bankrekeningen van de direct opeisbare tegoeden leveren een rente op van 0% tot 0,1%. De liquide middelen staan tot een bedrag van € 11 niet ter vrije beschikking. Dit betreft een afgegeven bankgarantie ten behoeve van de Stichting Stemra.