Kortlopende schulden (9)

  

2017

 

2016

Schulden aan kredietinstellingen

    

Aflossingsverplichting komend boekjaar

 

400

 

400

     

Schulden aan leveranciers

    

Crediteuren

 

7.482

 

11.845

     

Belastingen en premies sociale verzekeringen

    

Loonheffing

 

1.558

 

1.601

Kansspelbelasting

 

0

 

1

Omzetbelasting

 

57

 

0

Vennootschapsbelasting

 

0

 

0

  

1.615

 

1.602

     

Overgedragen reserve voor Media-aanbod

    

ORMA

 

0

 

0

     

Pensioenpremies

    

Nog te betalen pensioenpremies PNO Media

 

33

 

0

     

Rekening Courant

    

Rekening Courant NPO

 

457

 

0

     

Overige schulden

    

Vooruit ontvangen abonnementsgelden

 

6.946

 

7.231

Reservering vakantiedagen

 

879

 

1.008

Overig nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen

 

5.209

 

3.355

  

13.034

 

11.594

Het crediteurensaldo is gedaald vanwege een lager volume aan dramaproducties dat ultimo 2017 onderhanden was.
De financiele afwikkeling van grote projecten zoals Serious Request en de feestdagenprogrammering, heeft grotendeels pas begin 2018 plaatsgevonden en verklaart de hogere post aan overig nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen.
In 2017 vindt er vanwege het negatieve resultaat geen dotatie plaats aan de ORMA.
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

BNNVARA heeft 5 operationele leasecontracten lopen voor personenauto’s. De leaseovereenkomsten lopen tot uiterlijk oktober 2021.

Verder heeft BNNVARA huurverplichtingen aangegaan op het Westergas-terrein tot juni 2020.

De totale verplichtingen bedragen € 417.

In contractduur zijn deze verplichtingen als volgt samengesteld:

Stand per 31-12-2017:

  

<1 jaar

 

2-5 jaar

 

> 5 jaar

 

TOTAAL

Leasecontracten auto's

 

34

 

52

 

-

 

86

Huurverplichtingen

 

132

 

198

 

-

 

331

  

167

 

251

 

-

 

417

Aan leasekosten is in de exploitatierekening over 2017 EUR 48 verantwoord. Aan huurlasten is in 2017 EUR 244 verantwoord.