Financiële vaste activa (2)

Overige effecten

De effecten worden duurzaam aangehouden. Het beleggingsbeleid luidt als volgt:

  • Maximaal 25% wordt belegd in aandelen van Europese bedrijven of beleggingsfondsen die voldoen aan de criteria voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

  • Maximaal 15% wordt in indirecte, zich op Europa richtende vastgoed beleggingsfondsen

  • Minimaal 50% wordt belegd via een fonds voor gemene rekening in vastrentende Euro waarden of liquiditeiten.

De waardering van de portefeuille vindt plaats tegen de beurswaarde. De waarde van de effecten tegen verkrijgingsprijs bedraagt per 31 december 2017 € 22.989.

De portefeuille is voor een bedrag van € 10.000 verpand aan van Lanschot Bankiers ter zekerheidstelling van de lening van € 6.000. De effectenportefeuille is als volgt te specificeren:

  

31-12-2017

 

31-12-2017

 

31-12-2017

  

Aanschaf-
waarde

 

Beurs-
waarde

 

Ongerealiseerd
resultaat

Aandelen

 

4.818

 

6.008

 

1.190

Vastgoed

 

2.934

 

3.295

 

361

Obligaties

 

13.775

 

14.588

 

813

Liquiditeiten

 

1.462

 

1.462

 

0

Totaal

 

22.989

 

25.353

 

2.363