Vorderingen (4)

Handelsdebiteuren

  

31-12-2017

 

31-12-2016

Debiteuren

 

910

 

728

Voorziening dubieuze debiteuren

 

-73

 

0

  

837

 

728

Het debiteurensaldo is stabiel ten opzichte van 2016. In het debiteurensaldo is een voorziening opgenomen van EUR 73 vanwege een oninbare vordering.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

31-12-2017

 

31-12-2016

Omzetbelasting

0

 

12

Ultimo 2017 bestond de omzetbelasting uit een schuld.

Vooruitbetaalde pensioenpremies

  

31-12-2017

 

31-12-2016

Pensioenpremie PNO

 

0

 

3.600

De pensioenvoorschotnota 2018 is in boekjaar 2018 verantwoord.

Overige vorderingen

  

31-12-2017

 

31-12-2016

Rekening courant BNN

 

7

 

7

Rekening courant VARA

 

2

 

2

Rekening courant NPO

 

0

 

336

Overige vorderingen

 

1.702

 

1.365

  

1.709

 

1.710

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar. De post overige vorderingen bestaat voornamelijk uit vorderingen die betrekking hebben op opbrengsten uit rechten en licenties. Ultimo 2017 had BNNVARA een schuld in rekening courant aan de NPO.