Resultaten:

Personeel

BNNVARA heeft Berenschot gevraagd een analyse te maken van het loongebouw. De uitkomst daarvan was dat BNNVARA in lijn met de markt betaalt. Zij waarschuwen voor de aantrekkende arbeidsmarkt en de invloed op het aantrekken van digitaal talent.

Productiezaken en ICT

2017 was het jaar van een nieuw decor voor DWDD (schermen en led). Het jaar van het ontdekken, implementeren en onderzoeken van Augmented Reality (AR) en Virtual Sets.

Privacy Officer en Data Protection Officer

In 2017 is door de Functionaris Gegevensbescherming een aantal zogenaamde datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

BNNVARA zet sinds 2016 fors in op verdere verduurzaming van de organisatie. Voorbeelden hiervan welke in 2017 zijn opgepakt zijn het scheiden van ons bedrijfsafval in een 8 tal afvalstromen.

Ondernemingsraad

Net als de vorige jaren kijkt de OR ook eind 2017 terug op een prettige en vruchtbare samenwerking met het bestuur.

Naleving Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep

Overeenkomstig Richtlijn 1 wordt het bestuur van BNNVARA benoemd door de RvT. De Ledenvergadering BNN-VARA benoemt de RvT. Voor de VARA geldt dat de benoeming van het bestuur geschiedt door de Verenigingsraad VARA.

Risicomanagement

BNNVARA kent sinds 2016 een risicomanagementsysteem waarbij voor de risico’s die op basis van een risico-assessment zijn geïdentificeeerd, de kans en impact wordt ingeschat en de risicobereidheid is geformuleerd.

Risicomanagement

In de afgelopen jaren zijn de maatschappij en het omroepbestel zo sterk veranderd, dat BNNVARA het noodzakelijk vond om het hele risicomanagement te herijken waarbij is gekozen voor een integrale aanpak.