Resultaten:

Media-aanbod (10)

De mediabaten zijn gestegen ten opzichte van 2016 voornamelijk vanwege het uitzenden van meer drama. Dit verklaart tevens de daling van de voorraad.

Programmagebonden eigen bijdragen (11)

Door het hogere volume aan drama dat in 2017 is uitgezonden is er ook meer programmagebonden eigen bijdrage gerealiseerd ten opzichte van 2016. Zie tevens Model VII Bijdrage van derden.

Opbrengst overige nevenactiviteiten (13)

De opbrengsten uit de sales-activiteiten zijn in 2017 hoger vanwege een meevaller in de SEKAM-baten. Een nieuwe onderhandelingsresultaat heeft geleid tot een nabetaling over de jaren 2011 t/m 2014.

Opbrengst verenigingsactiviteiten(14)

Alle verenigingsbaten van BNN en VARA worden integraal beschikbaar gesteld aan BNNVARA. Door de daling in de ledenaantallen daalt ook de opbrengst. Per 31 december 2017 had de Vereniging BNN 253.678 leden (2016: 275.811 leden).

Barteringbaten (16)

In 2017 zijn er minder bartertransacties geweest dan in 2016 (zie bijlage VIII barteringcontracten).

Lonen en salarissen (17)

Het gemiddeld aantal FTE is licht gestegen in 2017 (3,5%). De salariskosten zijn eveneens in 2017 licht gestegen (2,9%). BNNVARA heeft in 2017 geen werknemers in dienst die buiten Nederland werkzaam zijn.

Sociale lasten inclusief pensioenpremies (18)

Vanwege de stijging van met name de pensioenpremie stijgen de sociale lasten ten opzichte van 2016 met 3,3%.

Afschrijvingslasten op materiele vaste activa (19)

In 2017 zijn geen grote investeringen meer gepleegd waardoor de afschrijvingslast daalt in 2017 ten opzichte van 2016.

Directe productiekosten (20)

Vanwege het hogere volume in met name gerealiseerd drama op Televisie 2017 is de post directe productiekosten hoger dan in 2016.

Overige bedrijfslasten (21)

De accountantskosten zijn als volgt gespecificeerd: