Exploitatierekening omroepvereniging BNN-VARA

Baten

 

2017

 

2016

 

Media-aanbod

(10)

98.684

 

92.446

 

Programmagebonden eigen bijdragen

(11)

3.190

 

990

 

Opbrengst programmabladen

(12)

9.639

 

9.607

 

Opbrengst overige nevenactiviteiten

(13)

3.413

 

2.157

 

Opbrengst verenigingsactiviteiten

(14)

3.350

 

3.561

 

Overige bedrijfsopbrengsten

(15)

45

 

0

 

Barteringbaten

(16)

150

 

369

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

118.471

 

109.130

      

Lasten

     

Lonen en salarissen

(17)

23.307

 

22.650

 

Sociale lasten (inclusief pensioenpremies)

(18)

6.756

 

6.540

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(19)

1.773

 

1.808

 

Directe productiekosten

(20)

80.407

 

71.815

 

Overige bedrijfslasten

(21)

7.410

 

6.844

 

Barteringlasten

(22)

156

 

381

 

Som der bedrijfslasten

  

119.809

 

110.037

      

Bedrijfsresultaat

  

-1.338

 

-907

      

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

(22)

1.109

 

774

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

(23)

-70

 

-106

 

Som der financiële baten en lasten

  

1.038

 

668

      

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-300

 

-238

Over te dragen reserve voor media-aanbod

  

0

 

0

Exploitatiesaldo

  

-300

 

-238

      

FTE gemiddeld

  

441,2

 

426,5

FTE ultimo

  

438,4

 

444