Eigen vermogen (6)

Algemene reserve

Samenstelling Algemene Reserve

  

BNN

 

VARA

 

TOTAAL

Algemene Reserve per 1 januari 2016

 

750

 

32.392

 

33.142

Vrijval herwaarderingsreserve 2016

   

43

 

43

Saldo Algemene Reserve per 31 december 2016

 

750

 

32.435

 

33.185

       

Algemene Reserve per 1 januari 2017

 

750

 

32.435

 

33.185

Vrijval herwaarderingsreserve 2017

   

43

 

43

Saldo Algemene Reserve per 31 december 2017

 

750

 

32.478

 

33.228

Herwaarderingsreserve

  

2017

 

2016

Saldo 1 januari 2017

 

553

 

596

Onttrekking

 

-43

 

-43

Saldo 31 december 2017

 

510

 

553

De herwaarderingsreserve valt vanaf 1991 gedurende 40 jaar in jaarlijks gelijke delen vrij ten gunste van de algemene reserve. Over 13 jaar zal derhalve deze reserve verdwenen zijn.

Reserve voor media-aanbod (rma)

  

2017

 

2016

Stand per 1 januari

 

5.390

 

5.628

Exploitatieresultaat boekjaar

 

-300

 

-238

  

5.090

 

5.390

Over te dragen reserve voor Media-aanbod

 

0

 

0

Stand per 31 december

 

5.090

 

5.390

De Reserve voor Media-aanbod is gemaximeerd op EUR 5.500 conform een bindende regeling van de NPO.

Het negatieve exploitatieresultaat over 2017 van € 300 wordt volledig afgeboekt van de Reserve voor Media-aanbod conform de voorschriften uit het handboek.

Reserve koersverschillen beleggingen

  

2017

 

2016

Stand per 1 januari

 

2.285

 

1.973

Dotatie/onttrekking

 

78

 

312

Stand per 31 december

 

2.363

 

2.285

Het ongerealiseerde resultaat op de beleggingsportefeuille wordt intra-comptabel verantwoord onder de reserve koersverschillen beleggingen.