Model VII Nevenactiviteiten per cluster

(bedragen x EUR 1.000)

 

Exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten de publieke media-opdracht

Verkopen van producten of diensten van derden

Op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten; overig

Uitgeverij incl. marketing activiteiten

Overige

Totaal

 

Overige

KVK - CD38

Overige

Overige

KVK - Concert

   

Baten

        

Programmagebonden eigen bijdragen

-

 

-

-

 

-

-

-

Opbrengst programmabladen

     

9.639

 

9.639

Opbrengst overige nevenactiviteiten

2.230

350

9

15

471

489

 

3.564

Overige bedrijfsopbrengsten

-

 

-

-

 

-

-

-

Som der bedrijfsopbrengsten

2.230

350

9

15

471

10.128

-

13.203

Lasten

        

Lonen en salarissen

158

    

1.550

 

1.707

Sociale lasten

47

    

445

 

492

Afschrijvingen

     

7

59

66

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

       

-

Directe productiekosten

249

244

9

68

401

6.574

 

7.544

Overige bedrijfslasten

121

  

4

 

717

 

842

Toerekening organisatie kosten

10

30

-

-

10

494

 

544

Som der bedrijfslasten

585

274

9

72

411

9.787

59

11.196

Bedrijfsresultaat

1.646

76

-

-57

60

341

-59

2.007

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren

      

-

-

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

      

1.109

1.109

Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren

       

-

Waardeverandering van beleggingen resp. effecten

       

-

Rentelasten, soortgelijke kosten(-/-)

      

-70

-70

Som der financiele baten en lasten

-

-

-

-

-

-

1.038

1.038

Exploitatieresultaat voor toerekeningen Eigen Bijdragen

1.646

76

-

-57

60

341

979

3.045