Naleving Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep

Richtlijn 1 Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep

Overeenkomstig Richtlijn 1 wordt het bestuur van BNNVARA benoemd door de RvT. De Ledenvergadering BNN-VARA benoemt de RvT. Voor de VARA geldt dat de benoeming van het bestuur geschiedt door de Verenigingsraad VARA. Voor BNN geldt eveneens dat de benoeming van het bestuur geschiedt door de Ledenraad BNN. Dit wijkt af van de bepalingen uit Richtlijn 1.

Deze benoemingen geschieden op basis van een voordracht van de Raad van Toezicht VARA, respectievelijk de Raad van Toezicht BNN.

Zeker nu vanaf 2014 in de beide omroepverenigingen geen (bedrijfsmatige) activiteiten meer plaatsvinden, hoort de benoeming van het bestuur bij het hoogste orgaan van de vereniging.

Door de rol van de Raad van Toezicht in dezen wordt weliswaar op dit punt afgeweken van de Gedragscode, maar gelet op de positie van Omroepvereniging VARA en Omroepvereniging BNN, de taken en verantwoordelijkheden van de Verenigingsraad VARA,respectievelijk de Ledenraad BNN én de rol van de Raad van Toezicht bij de benoeming van het bestuur, achten wij deze afwijking verantwoord.

In 2017 is de najaarsvergadering van de Verenigingsraad VARA per 1 januari 2018 een nieuw bestuur benoemd. Tot 1 januari 2018 bestond het bestuur van de VARA uit Jos Brand, voorzitter, en Marianne Witvoet, penningmeester. Vanaf die datum bestaat het bestuur uit Jur Marringa, voorzitter en Marianne Witvoet, penningmeester. Beide benoemingen hebben plaatsgevonden op voordracht van de RvT VARA. In 2018 zal voor BNN een nieuwe voorzitter worden benoemd.

Richtlijn 2 Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep

Richtlijn 2 is binnen BNNVARA vertaald in een eigen integriteitsregeling die deel uit maakt van de Mediagedragscode. De Mediagedragscode van de VARA en de Mediacode van BNN zullen opgegaan in de nieuwe Mediagedragscode BNNVARA. Een concept van deze nieuwe code is in 2017 aan de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht BNNVARA voorgelegd en zal in 2018 worden vastgesteld.

Elke BNNVARA medewerker ontvangt jaarlijks de Integriteitsregeling en wordt daarbij schriftelijk geattendeerd op het belang van naleving en vereiste opgaven. Iedere medewerker bij een publieke omroepinstelling moet bovendien jaarlijks een verklaring omtrent nevenfuncties/-werkzaamheden indienen (ook als men ze niet heeft). Aan deze verklaring is tevens toegevoegd een opgave van ontvangen geschenken en een opgave van financiële belangen.

Op de website www.bnnvara.nl is het register financiële belangen, beleggingen, nevenfuncties en geschenken opgenomen. Wat de registers financiële belangen, beleggingen en geschenken betreft, geldt dat deze 1 januari 2014 als ingangsdatum kennen.

Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep

BNNVARA kent een aantal presentatoren die vallen onder de uitzondering van het BPPO en waarvoor goedkeuring is verleend door de NPO.

Regeling A Klokkenluider

De regeling schrijft voor dat er bij de omroepinstelling een vertrouwenspersoon moet zijn waarbij medewerkers misstanden kunnen melden. Voor BNNVARA geldt dat wij een meldingsprocedure kennen. Er is één vertrouwenspersoon integriteit aangesteld.

Het bestuur constateerde in 2017 geen feiten of omstandigheden die op niet goed naleven van de richtlijnen en de integriteitsregeling wijzen. Eind 2017 is de zogenaamde Governancecode gewijzigd. De gevolgen voor BNNVARA van deze wijziging zijn al in kaart gebracht en besproken met de accountant en de Audit Commissie van de Raad van Toezicht. Daar is ook de samenhang tussen deze code en de in het najaar van 2017 vastgestelde Beleidsregels governance en interne beheersing van het Commissariaat voor de Media besproken. Implementatie volgt in 2018.