Risicomanagement

In de afgelopen jaren zijn de maatschappij en het omroepbestel zo sterk veranderd, dat BNNVARA het noodzakelijk vond om het hele risicomanagement te herijken waarbij is gekozen voor een integrale aanpak. De risicobereidheid heeft zich vertaald in meer concrete risico’s waarvan is beschreven hoe strikt BNNVARA wil sturen op het voorkomen van de risico’s of het beperken van de gevolgen ervan.

De risicohouding en de risicobereidheid zijn de basis geweest om de risico’s te herzien. Deze zijn vervolgens ingedeeld in strategische risico’s en operationele risico’s en gewogen naar kans en impact van optreden. De visuele weergave hiervan is zichtbaar in een heatmap.

Strategische risico’s

De strategische risico’s zijn een reflectie van de verantwoordelijkheden van de portefeuilles aan de directietafel in relatie tot de speerpunten van het strategische beleidsplan 2022-2026. De beheersmaatregelen zijn benoemd door het Directieteam en het eigenaarschap berust bij de Directie. De belangrijkste strategische risico's zijn:

Nr.

Risico

Kans

Impact

Beheersmaatregelen

1

Het risico van verdere vergaande bezuinigingen en/of een drastische hervorming van het publieke bestel.

4

5

Beheersmaatregelen richten zich op betrokken blijven en actief deelnemen in cruciale gesprekken en hierin nauw optrekken met collega-omroepen en NPO.

2

Het risico dat het medialandschap en mediaconsumptie sneller veranderen dan de (infrastructuur van de) publieke omroep meebeweegt.

3

3

Beheersmaatregelen richten zich op innovatie, profileren en positioneren van het merk en het blijven beschikken over eigen content.

3

Het risico dat BNNVARA door minder inkomsten haar flexibiliteit verliest

3

2

Beheersmaatregelen richten zich onder andere op het aanboren van alternatieve inkomsten, content als binding gebruiken en efficiënter en kosten bewust opereren.

4

Risico dat BNNVARA niet het personeel van de toekomst in dienst heeft (competenties, talent, ervaring) om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

4

4

Beheersmaatregelen richten zich onder andere op een eigen opleidingstraject en een open en inclusieve cultuur.

5

Het risico dat de cultuur van BNNVARA de next steps in de weg staan: te behoudend, verschillende stromingen, niet innovatief

3

2

Beheersmaatregelen richten zich op betrokkenheid bij medewerkers door middel van onderzoek, bijeenkomsten en het uitdragen van de corporate story en missie.

6

Het risico dat macht van de NPO zowel inhoudelijk als financieel toeneemt, ten koste van de inhoudelijke regie en mogelijkheden van BNNVARA op bijv. het gebied van innovatie, integraliteit en activistische content (‘anders dan de rest’)

3

4

Beheersmaatregelen richten zich op actief deelnemen in cruciale overleggen en scherpe profilering.

Operationele risico’s

De operationele risico’s zijn ingebed in de bedrijfsvoering van de organisatie. De risico’s bevatten beheersmaatregelen die een eigen functionaris kennen die hiervoor verantwoordelijkheid is. De belangrijkste operationele risico's zijn:

Nr.

Risico

Kans

Impact

Beheersmaatregelen

1

Het risico op reputatieschade door hoogte van beloningen aan presentatoren of hoogte van eigen vermogen.

2

3

Beheersmaatregelen richten zich op strikte handhaving en goede communicatie.

2

Het risico van reputatie-, juridische of financiële schade n.a.v. een uitzending

3

4

Beheersmaatregelen richten zich op goede communicatie en naleving protocollen.

3

Het risico dat BNNVARA niet voldoet aan de compliance vereisten

2

3

Beheersmaatregelen richten zich vooral op scholing, uitdragen van de corporate story en naleving compliance.

4

Het risico dat BNNVARA overtredingen begaat op de EU/NL-privacy wetgeving

3

4

Beheersmaatregelen richten zich op kennis up-to-date houden, kennis delen en toezien op het naleven van beleid

5

Het risico dat de veiligheid van medewerkers (en publiek) in het geding is

3

3

Beheersmaatregelen richten zich op een veilige werkomgeving (kantoor, studio en buitelandreizen) en protocollen.

6

Het risico op het uitbreken van een pandemie met impact op alle productionele en ondersteunende bedrijfsprocessen

3

3

Beheersmaatregelen richten zich op het snel kunnen anticiperen op een volgende pandemie.

7

Het risico op hacken van BNNVARA ICT-systemen, databeheer en ransomware

4

4

Beheersmaatregelen richten zich op bewustwording bij medewerkers en op peil houden van actuele kennis.

8

Het risico dat er onrechtmatige of ongeautoriseerde betalingen plaatsvinden

4

2

Beheersmaatregelen richten zich met name op functiescheiding.

9

Het risico dat BNNVARA overtredingen begaat op de aanbestedingswetgeving

2

4

Beheersmaatregelen richten zich op het beschikken van de juiste kennis en het volgen van de juiste procedure.