Toegevoegd aan Mijn Verslag Mijn verslag 1

Toekomst

In het jaarverslag 2016 hebben we ontwikkelingen benoemt die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van BNNVARA. We stonden stil bij de gewijzigde intekensystematiek (5 momenten per jaar) en de daarmee gepaard gaande onzekerheid voor de omzet en de toegang van externen tot het publieke bestel. In 2017 hebben deze ontwikkelingen nog niet tot grote wijzigingen voor BNNVARA geleid. De nieuwe systematiek is niet van invloed geweest op de omzet in 2017 en wij verwachten hierin geen veranderingen voor 2018. Sinds het najaar 2017 werkt de NPO met een zogenaamde Pitchmodule voor intekening, waar tot op heden alleen omroepen toegang toe hebben. Externen melden zich inmiddels wel bij de NPO met programmavoorstellen, maar deze ontwikkeling heeft nog niet geleid tot grote wijzigingen. BNNVARA produceert veel content in huis, maar we zijn ook gewend om samen met buitenproducenten media-aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij onze missie en waarden. Wij verwachten ook voor 2018 dat wij een aantrekkelijke mediapartner zijn en blijven voor externen die zich met programmavoorstellen tot de NPO wenden. Hoewel wij merken dat de NPO zich bij het zoeken van een partner bij omroepvoorstellen van externen niet alleen laat leiden door de missie en waarden van omroepen, maar ook door zaken als budgetverdeling tussen omroepen, verwachten wij hier geen grote ontwikkelingen.

In het jaarverslag 2016 kondigden wij aan dat de uitslag van de verkiezingen in 2017 van grote invloed zou kunnen zijn op de publieke omroep. Wij hebben eerder dit jaarverslag al benoemd dat het regeerakkoord het belang van een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus wordt onderschreven. Dit zou voor de publieke omroep voor rust moeten zorgen deze kabinetsperiode, maar door tegenvallende inkomsten van de STER ziet het er naar uit dat de publieke omroep met ingang van 2019 opnieuw zal moeten bezuinigen. In de loop van 2018 zal duidelijker worden of en hoe deze bezuinigingen landen bij de publieke omroep. Met de STER voeren NPO en omroepen gesprekken over het vergroten van de inkomsten van de STER om de bezuinigingen (deels) tegen te gaan. Rond september 2018 zal de STER met een nieuwe prognose komen voor 2019 die, met inzet van omroepen om de mogelijkheden van de STER beter te benutten, er naar verwachting beter uit ziet dan de prognose waarmee de Minister in 2017 de benodigde bezuinigingen aankondigde. Ook voeren wij gesprekken met NPO over hoe de eventuele bezuinigingen ingevuld moeten worden en welke consequenties dit zou kunnen hebben voor de individuele omroepinstellingen. Ook hiervoor geldt dat dit duidelijk zal moeten worden in de loop van 2018. Dit zal worden verwerkt in Meerjarenbegroting van de NPO die eind augustus naar de Minister zal worden gestuurd.

In 2018 wordt een start gemaakt met de cyclus om te komen tot een nieuwe concessie en erkenning met ingang van 2021. De cyclus van zelfevaluatie, visitatie, opstellen van het concessiebeleidsplan en erkenningsaanvraag start dus al ruim drie jaar voor de ingang van een nieuwe erkenningsperiode. Omroepen leveren een bijdrage aan de door de NPO namens de omroepen op te stellen zelfevaluatie, die wordt vervolgd door de visitatie. De instelling van de visitatiecommissie zal de eerste helft van 2018 plaatsvinden; omroepen hebben suggesties mogen aandragen voor wie zitting zou kunnen nemen in die commissie. Deze hele cyclus zal komende twee jaar veel tijd en aandacht vragen, ook van BNNVARA, resulterend in een ledentelling eind 2019 en het indienen van een erkenningsaanvraag begin 2020.

In 2018 zullen gesprekken met de Verenigingsraad VARA en Ledenraad BNN worden gevoerd over een mogelijke fusie van de verenigingen BNNVARA, BNN en VARA. Na de merkfusie in 2017 is dit een logische stap om met elkaar te verkennen. Inzet vanuit BNNVARA is om deze fusie, als de gesprekken hierover goed verlopen, nog in 2018 te realiseren, zodat we 2019 kunnen gebruiken om (nieuwe) leden te werven en aan BNNVARA te verbinden.